Slava’s Snow Show

  • Opening Night: 14 November 2006
  • Performance: 18 November 2006
  • Genre: Snow Show

Slava Polunin
Elena Ushakova
Alexandre Frish
Georgiy Deliyev
Fyodor Makarov
Yuri Musatov
Tatiana Karamysheva
Evgeny Perevalov
Izmir Gallardo Oliva
Oleg Sosnovikov
Nikolai Terentiev
Artem Zhimolokhov

  • Number of Performances: 7